Aarhus når 400.000 indbyggere om godt 10 år

Ifølge befolkningsprognosen for 2021-2031 forventes befolkningstilvæksten at være på cirka 4.800 personer i 2022 faldende til en årlig vækst på omkring 4.500 personer i sidste halvdel af prognoseperioden.

De seneste års har Aarhus været den mest attraktive kommune i landet, hvis man måler på tilflytning. Især unge mennesker tiltrækkes af Smilets By, hvilket betyder at Aarhus formår at være en relevant by for unge talenter. For erhvervslivet betyder det, at der fortsat vil være ung, talentfuld arbejdskraft at finde i Aarhus.

Tabellen viser det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2021 og det forventede befolkningstal pr. 1. januar 2022-2031 samt den årlige vækst:

2020 var et usædvanligt år

Væksten i det faktiske befolkningstal i 2020 har været væsentligt lavere end tidligere år og også væsentlig lavere end forventet i sidste års befolkningsprognose. Hvor der i de seneste fem år har været en vækst på omkring 4.800 personer årligt, så blev der kun registreret 2.781 nye borgere i 2020, og forventningen i sidste års prognose var 4.981. En del af forklaringen på den lave befolkningsvækst er, at der i løbet af 2020 er ryddet op i CPR-registret, hvilket vurderes at have sænket befolkningsvæksten med ca. 1.000 personer.

Herudover kommer effekter af coronakrisen. I 2020 har nettotilflytningen internt i landet faktisk ligget ca. på niveau med foregående år, mens nettoindvandringen fra andre lande er faldet en del.

I den nye prognose er der taget højde for, at oprydningen i CPR-registret er en engangseffekt, som ikke forudsættes at få betydning for årene fremadrettet. Samtidig får coronaeffekten heller ikke fuldt gennemslag i befolkningstallene i de efterfølgende år. Stadig ses dog en lidt lavere vækst ud i årene i den nye prognose i forhold til sidste års prognose, således at der nu forventes en befolkningsvækst i 2022 på ca. 4.800 personer faldende til omkring 4.500 personer i sidste halvdel af prognoseperioden, hvor sidste års prognose havde et niveau på ca. 4.900 personer årligt i hele prognoseperioden.