Klimaindsats i Aarhus får international anerkendelse

De store byer med deres mange indbyggere er afgørende bidragsydere for at nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C. I det lys skal man se Aarhus Kommunes engagement i det globale C40 samarbejde mellem 97 af verdens mest klimaambitiøse byer, der målrettet arbejder for at mindske CO2-udledningen – og som nu har givet Aarhus Kommune det blå eller måske rettere det grønne stempel.

”Vi ved, at det er fuldstændigt centralt, at verdens byer og kommuner, går forrest i klimakampen. Det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne kan og skal løses. Derfor glæder jeg mig også over den anerkendelse, der nu bliver vores indsats til del, og at vi via C40 kan hente inspiration til de næste vigtige skridt. Det er bydende nødvendigt, at vi får vendt udviklingen – og samarbejder lokalt såvel som globalt for at nå målene. Vi har en bunden opgave.”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune.

Siden 2008 har Aarhus halveret byens CO2-udledning og iværksat en række tiltag, der skal være med til at sikre byen mod skybrud og oversvømmelser.

”Vi skal som kommune skabe de rammer, der gør det muligt for aarhusianerne og byens virksomheder at tage klimarigtige valg, der giver mening i deres hverdag. Vi skal f.eks. sikre byens infrastruktur, skabe bedre forhold for elbiler og skabe plads til mere vand i fremtiden ved blandt andet at indtænke klimatilpasning i udviklingen af byen.”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

DK2020 styrker klimaindsats i hele Danmark

Realdania støtter C40-partnerskabets arbejde med at sikre verdens byer værktøjer og viden til konkret og målbart at udvikle klimaplaner med henblik på at reducere CO2-udledningerne og klimasikre byerne. Derfor har Realdania skabt klimaprojektet DK2020, hvor Aarhus var blandt de første 20 pilotkommuner.

Siden er DK2020 vokset, og i alt 66 danske kommuner arbejder i dag, med hjælp og sparring fra Danmarks Grønne Tænketank CONCITO og eksperter fra C40, på at udvikle lokale klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger og til C40’s globale standarder.

”Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden - også i Aarhus, der i flere år har arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere kommunens CO2-aftryk. I DK2020 er Aarhus sammen med 65 andre danske kommuner med til at skrive klimaverdenshistorie i kampen for at gøre målene i Parisaftalen til virkelighed. En kamp, som får stor international opmærksomhed og anerkendelse – blandt andet fra C40-byerne.”
Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Fakta

Aarhus Kommunes klimaplan for perioden 2021 – 2024 forventes vedtaget af byrådet i løbet af foråret.

C40

C40 har lavet en global standard for, hvordan bynetværkets 97 medlemsbyer kan udarbejde klimahandlingsplaner, der kan levere Parisaftalens 1,5°C målsætning.

C40 har udgivet rapporten ”Deadline 2020”, der peger på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

Realdanias DK2020-projekt er et klimapartnerskab mellem landets kommuner og regioner, der arbejder for, at danske kommuner udvikler klimahandleplaner, som lever op til målsætningerne i Parisaftalen.

Kommunernes klimahandleplaner skal blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050. Planerne skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.